Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

Εν αρχή..... "Ενωτική Πρωτοβουλία"...
Σε συγκέντρωση 50 αυτοδιοικητικών στελεχών που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013, αποφασίστηκε η δημιουργία αυτοδιοικητικής παράταξης, με το όνομα "Ενωτική Πρωτοβουλία", καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της.

Η ιδρυτική συγκέντρωση - συνέλευση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα, στις 6:00 το απόγευμα, όπου θα εκλεγεί ο επικεφαλής της παράταξης και θα εγκριθεί η τελική Διακήρυξη Αρχών.

Σας παρουσιάζουμε το αρχικό σχέδιο Διακήρυξης Αρχών, το οποίο τίθεται σε ανοιχτή διαδικτυακή διαβούλευση, μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

Στείλτε τις προτάσεις σας στο email μας epnafpaktias@gmail.com
Αρχές λειτουργίας της Ενωτικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 1 : Η λειτουργία της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στηρίζεται στην αρχή της συμμετοχής, στην διαφάνεια , στην ισοτιμία των μελών , στην συλλογική ηγεσία και δημόσια έκφραση .
Βασική αρχή λειτουργίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας , ωστόσο επιδίωξη όλων όσων ανήκουν στην Ενωτική Πρωτοβουλία πρέπει να είναι η προωθητική σύνθεση των απόψεων ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται με αυξημένες πλειοψηφίες ή αν είναι δυνατόν με ομοφωνία.

Άρθρο 2 : Σκοποί
Οι σκοποί της Ενωτικής Πρωτοβουλίας είναι η εκπλήρωση όσων περιγράφονται στην διακήρυξη αρχών, που ψηφίστηκε στην ιδρυτική συνέλευσή της.

Άρθρο 3 :  Όργανα Διοίκησης – Συντονισμού
α) Κυρίαρχο σώμα είναι η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Επίσης συγκαλείται υποχρεωτικά ανάμεσα στις δύο Κυριακές των εκλογών, αν υπάρξει η εκλογική διαδικασία της δεύτερης Κυριακής με στόχο να διαμορφώσει και να εγκρίνει τις συμμαχίες της Ενωτικής Πρωτοβουλίας.
β) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας που θα είναι και ο υποψήφιος δήμαρχος, καθώς και συντονιστική επιτροπή με 20 έως 30 μέλη. Οι υποψηφιότητες για τον επικεφαλής κατατίθενται μαζί με μια σύντομη δήλωση προθέσεων τρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη ενημέρωση όλων των μελών.
γ) Η συντονιστική επιτροπή εκλέγει ολιγομελή γραμματεία και αν κρίνει σκόπιμο πρόεδρό της.
δ) Η Γενική Συνέλευση ή η συντονιστική επιτροπή μπορούν να συστήνουν επιτροπές εργασίας για διάφορα θέματα ή επιτροπές τοπικού ενδιαφέροντος.
ε) Η συντονιστική επιτροπή αν το κρίνει σκόπιμο μπορεί να συγκαλέσει ανοικτή συνέλευση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και συνδημότες μας που δεν είναι μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας.
στ) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την συντονιστική επιτροπή ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τριάντα μέλη.
ζ) Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής είναι ανοικτές στην παρουσία των μελών. Η θητεία της είναι διετής αλλά τα μέλη της λογοδοτούν και ανακαλούνται από την Γενική Συνέλευση.
η) Αν κάποιο θέμα δεν προβλέπεται στο παρόν κείμενο, διευθετείται από την Γενική Συνέλευση ή την συντονιστική επιτροπή.
θ) Οι υποψήφιοι του συνδυασμού της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ακόμη και αυτοί που δεν θα εκλεγούν έχουν λόγο για την πορεία των δημοτικών μας πραγμάτων και συνεδριάζουν σε σώμα τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενώ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δημοτική ομάδα που θα υποστηρίζει την παρουσία μας στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα λόγου.


Αρθρο 4 : Μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας.
α) Μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας μπορεί να είναι με αίτησή του, κάθε πολίτης , γυναίκα ή άνδρας που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του , δημότης ή και κάτοικος του δήμου Ναυπακτίας που αποδέχεται την ιδρυτική διακήρυξη και τις αρχές λειτουργίας της.
β) Η αίτηση γίνεται αυτόματα αποδεκτή εκτός αν διαφωνούν τουλάχιστον δέκα μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας οπότε εγκρίνεται η απορρίπτεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
γ) Τα μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας είναι ισότιμα και συμμετέχουν στους τομείς εργασίας της επιλογής τους. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανά της.

Άρθρο 5 : Πόροι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών . Το ύψος της συνδρομής ορίζεται από την συντονιστική επιτροπή.
β) Χορηγίες , δωρεές φίλων και συμπαθούντων και έσοδα από εκδηλώσεις.
γ) Προαιρετικές έκτακτες εισφορές των μελών.
δ) Κάθε νόμιμος πόρος.
ε) Τα οικονομικά της Ενωτικής Πρωτοβουλίας τα χειρίζεται με διαφάνεια οικονομική επιτροπή που ορίζεται από την συντονιστική επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου