Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Διαμαρτυρία Δήμου Ναυπακτίας στη ΔΕΔΔΗΕ - ΕΓΓΡΑΦΟ για... γέλιαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αποτέλεσμα εικόνας για δεη
    
    

Ναύπακτος 31/1/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αρ. Πρωτ:1857


Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣ:

1.      Υπουργό Ανάπτυξης κο Σταθάκη
Ταχ.Δ/νση : Εθνική Οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Βαρελά  Παλαιοπαναγιά
2.      ΠεριφεριακόΔιευθυντηΔΕΔΔΗΕ ΠΑΤΡΑ
3.    ΔΕΔΔΗΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Τηλ.            :2634 3 61217

Fax.            :2634 3 61210

Διαμαρτυρία Δήμου Ναυπακτίαςστη ΔΕΔΔΗΕ για τις συχνές και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματοςΜεταφέρονταςτηδυσαρέσκεια, τηνανησυχία, αλλάκαιτονέντονοπροβληματισμότωνκατοίκωντηςΔημοτικήςΕνότηταςΑντιρρίου,καθώςκαιτηςΤ.Κ. Καλαβρούζας, οΔήμοςΝαυπακτίαςδιαμαρτύρεταιεντόνωςσχετικάμε τιςσυχνέςαυξομειώσειςτηςτάσηςτουηλεκτρικούρεύματοςστησυγκεκριμένηπεριοχή, όσοκαιαπότιςσυχνότατεςκαιπολύωρεςαπροειδοποίητεςδιακοπέςστηνηλεκτροδότηση.ΘεσμικοίεκπρόσωποικαθώςκαικάτοικοιτουΑντιρρίουκαιτηςευρύτερης περιοχήςμεταφέρουνστοΔημοτικόΣυμβούλιολειτουργικάπροβλήματασεοικιακέςκαιεπαγγελματικέςσυσκευές, εξαιτίαςτωνσυχνώνπροβλημάτωνηλεκτροδότησης, πουοδηγούνείτεσεολικήκαταστροφή, είτεσεσημαντικέςβλάβες, κάτιπουόπωςείναιγνωστόσυμβαίνειμετιςαπότομεςμεταβολέςτουηλεκτρικούφορτίου.Λόγωδετηςεπαναλαμβανόμενηςκαιαπαράδεκτηςαυτήςκατάστασης, αλλάκαιτωναπροειδοποίητωνδιακοπώνρεύματος, όπωςσημειώνεται, δημιουργούνταισοβαράπροβλήματαστηνκαθημερινότητατωνδημοτώνκαιστηλειτουργίατωντοπικώνεπιχειρήσεων, μεσυνέπειεςτόσοοικονομικές, όσοκαιστέρησηςτωνβασικώνέννομωναγαθώντωνκατοίκωντηςσυγκεκριμένηςπεριοχής.Μεαφορμήδε, τιςτελευταίεςσυχνέςεπαναλαμβανόμενεςδιακοπέςκαι πτώσειςτάσης, χωρίςναπροϋφίσταταιήναβρίσκεταισεεξέλιξηκάποιοακραίοκαιρικόφαινόμενο, αλλάκαιμεταφέρονταςτησυσσωρευμένηπλέοναγανάκτησητωνκατοίκωντηςΔ.Ε. Αντιρρίουκαιτωνομόρων  περιοχών, μετηνδιαμαρτυρίαμας, οΔήμοςΝαυπακτίαςζητάαπότονΔΕΔΔΗΕ, άμεσεςαπαντήσειςσταεξής :·         Ναπροσδιοριστούντααίτιατουπροβλήματοςτωναπότομωνμεταβολώντουφορτίουκαιτωνσυχνότατων, πολύωρωνκαιμηοφειλόμενωνσεανωτέραβίαδιακοπώντηςηλεκτροδότησηςστηνενλόγωΔημοτικήΕνότητα·         ΠοιαηλύσηπουθαπρέπειναυλοποιηθείάμεσααπόπλευράςΔΕΔΔΗΕώστενααντιμετωπιστείοριστικάκαιάμεσατοπρόβλημακαιτέλος.·         Ανκαιεφόσοναπαιτείταιαναβάθμισηήαντικατάστασητουδικτύουτηςπεριοχήςποιοςοχρόνοςολοκλήρωσηςτηςσυγκεκριμένηςδιαδικασίας.Μετην παρούσαδιαμαρτυρία, οΔήμοςΝαυπακτίαςζητάάμεσεςαπαντήσειςσταερωτήματαπουθέτει, ευελπιστείστηνομαλήσυνεργασίαστηνκατεύθυνσηοριστικήςεπίλυσηςτουπροβλήματοςκαισεκάθεπερίπτωσηεπιφυλάσσεταιγιακάθενόμιμηενέργειάτουώστεναεπιτευχθείησυμβατικήυποχρέωσητουΔημόσιουΔιαχειριστή, γιαπαροχήηλεκτρικήςενέργειαςυψηλούκαιποιοτικούεπιπέδουπροςτουςδημότεςμας.Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Σ.Σ.   Εάν αυτό το "Έγγραφο Διαμαρτυρίας" απεστάλη στην ΔΕΗ όπως ήρθε και σε μας, πιστεύουμε ότι θα αντιστραφούν οι όροι της Διαμαρτυρίας …  Με άλλα λόγια θα διαμαρτυρηθεί η ΔΕΗ και οι αρμόδιοι υπάλληλοί της για το Έγγραφο που δεν θα μπορέσουν να το... διαβάσουν!    Εσείς μπορέσατε;


1 σχόλιο:

  1. Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ✔ ✔ ✔ Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ Packers And Movers Jaipur

    ΑπάντησηΔιαγραφή