Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Σύντομο επίκαιρο ανέκδοτο

Η δασκάλα στους µαθητές :

 -Βγάλτε ένα άδειο cd. Γράφουµε διαγώνισµα σήµερα.

Εκδρομή με την ‘’Κοινοτοπία‘’ σε χωριά της Δωρίδας

 Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού ‘’Κοινοτοπία‘’  από την Πάτρα, πραγματοποίησε εκδρομή γνωριμίας με χωριά του Νομού Φωκίδος, με την συμμετοχή 70 ατόμων. Η εκδρομή ξεκίνησε από το χωριό Φιλοθέη όπου ο σύλλογος, με Πρόεδρο το κ. Γιώργο Καλαντζή προσέφεραν καφέ και γλυκίσματα στους εκδρομείς. Η εκδρομή συνεχίστηκε με επίσκεψη και πεζοπορία στο χωριό Ποτιδάνεια, εν συνεχεία μεταβήκανε στο Τείχιο και στην Ιερά Μονή Βαρνάκοβας. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο Ευπαλίου.         

Τι προβλέπει το ν/σ για το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο

Το σχέδιο νόμου για το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας. Το νέο σύστημα αξιολόγησης καθορίζει τον τρόπο τόσο των βαθμολογικών προαγωγών, όσο και της μισθολογικής εξέλιξης, αφού συνδέει τις αποδοχές ως κίνητρο για τη διάκριση και τη βαθμολογική προαγωγή.
Μεταξύ άλλων, οι θέσεις ευθύνης (Γεν. Δ/ντής, Δ/ντής, Τμηματάρχης) σε όλο το δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ θα προκηρύσσονται ανοιχτά, ενώ προβλέπεται η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής με κλήρωση.
Πιο αναλυτικά, οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά στα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων.
Oι βαθμοί
Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Βαθμός Α
Βαθμός Β
Βαθμός Γ
Βαθμός Δ
Βαθμός Ε
Βαθμός ΣΤ
Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ.
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Οι υπάλληλοι, όλων των κατηγοριών, διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό που εισάγονται.
Οι προαγωγές
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Βαθμό.
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:
-Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη. Επίσης προβλέπεται χρόνος που απαιτείται να διανυθεί σε κάθε βαθμό για προαγωγή στον επόμενο.
Ποιους αφορά το νέο σύστημα
Στο πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):
α) του Δημοσίου,
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β΄ βαθμού,
γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ΟΓΑ ,
δ) οι εκπαιδευτικοί,
ε) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,
στ) οι κληρικοί και διάκονοι,
ζ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
η) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της και
θ) οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών
ι) οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
ια) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),
ιβ) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιγ) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους υπάλληλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., καθώς και για τους υπάλληλους των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’) θα οριστούν συγκεκριμένοι ανώτατοι μισθοί ανά εκπαιδευτική κατηγορία και στόχοι στο κατά κεφαλήν μισθολογικό κόστος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Δεν υπάγονται στις διατάξεις, οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.3205/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ειδικά μισθολόγια).

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Το υπ. Οικονομικών αποσύρει τη ρύθμιση για τα εισοδήματα του 2011


Αναδίπλωση: Το υπ. Οικονομικών αναγκάστηκε, μετά τη θύελλα των αντιδράσεων, να αποσύρει τη ρύθμιση για τα εισοδήματα του 2011

Τέλος για φέτος το σίριαλ των αποδείξεωνΟπισθεν... ολοταχώς έκανε, αργά χθες το βράδυ, το οικονομικό επιτελείο όσον αφορά στο χρόνο εφαρμογής του νέου καθεστώτος που θα ισχύσει για τις αποδείξεις, αλλά και το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» κινητών και ακινήτων, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε, για μια ακόμη φορά, στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά κυρίως στην αγορά και στους φορολογούμενους.
Οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών καταδεικνύουν περίτρανα την ανησυχία που τη διακατέχει για την έλευση της τρόικας στην Αθήνα, αλλά, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα μέτρα, αφού οι νέες αποφάσεις πόρρω απέχουν από τις ανακοινωθείσες πριν από δύο ημέρες για το μέτρο των αποδείξεων και το νέο «πόθεν έσχες» και άλλα τελικά κατέληξε να ανακοινώσει αργά χθες το βράδυ, μέσω διαρροών μάλιστα, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση.
Ετσι, για φέτος τουλάχιστον, το «σίριαλ» των αποδείξεων παίρνει τέλος, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αλλάξει το καθεστώς που ισχύει.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι για τα φετινά εισοδήματα δεν αλλάζει τίποτα και επομένως:
* Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους αποδείξεις που θα αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους.
* Το πλαφόν για το ύψος του ποσού που θα συγκεντρωθεί σε αποδείξεις παραμένει στις 15.000 ευρώ.
* Το «πέναλτι» που θα πληρώσουν όσοι δεν συγκεντρώνουν το ποσό που πρέπει, σε αποδείξεις, παραμένει 10% επί της διαφοράς.
Αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει ότι, εάν ένας φορολογούμενους έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και με βάση το 25% θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις 10.000 ευρώ, αλλά τελικά καταφέρει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 8.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον για τη διαφορά των 2.000 ευρώ, που δεν κατάφερε να καλύψει, φόρο 200 ευρώ.
* Το αφορολόγητο όριο, που θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2011, αποσυνδέεται από τις αποδείξεις.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με βάση τις χθεσινοβραδινές διαρροές του υπουργείου, οι όποιες αλλαγές στο καθεστώς των αποδείξεων θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2012, δηλαδή θα αφορούν τις δηλώσεις που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι το 2013.
Νέες επιβαρύνσεις
Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν, από το επόμενο έτος, περισσότερες αποδείξεις, αφού θα αυξηθεί το ποσοστό επί του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτουν από το 25% ίσως στο 30%, ενώ, εάν ο συντελεστής της πρόσθετης φορολόγησης δεν παραμείνει στο 10% και αυξηθεί, θα έχουμε νέες επιβαρύνσεις.
Επιβαρύνσεις που πρέπει ωστόσο να θεωρούνται δεδομένες, καθώς, πριν γίνει η τελευταία «στροφή» των 180 μοιρών στο χρόνο εφαρμογής του νέου μέτρου, ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος, είχε ανοίξει τα «χαρτιά» του και είχε αποκαλύψει ότι η λίστα των αποδείξεων θα διευρυνθεί και θα περιλαμβάνει το σύνολο των οικογενειακών δαπανών, δηλαδή αυτές που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κ.λπ.
Η εν λόγω βέβαια διεύρυνση, που περιλαμβάνει και δαπάνες που υπάγονται στο καθεστώς των φοροαπαλλαγών, όπως οι ιατρικές υπηρεσίες, το ενοίκιο κ.λπ., προμηνύει την κατάργηση πληθώρας φοροαπαλλαγών, γεγονός που θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ παραμένει ακόμη άγνωστο σε ποια κατηγορία θα ενταχθούν οι τόκοι στεγαστικών δανείων.
Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες»
Από την άλλη πλευρά, ό,τι δεν καταναλώνεται, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, θα πρέπει να αποταμιεύεται, αφού, όπως δήλωσε χθες, «το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή καταναλώνεται ή αποταμιεύεται. Από τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών προκύπτουν οι αναγκαίες ενδείξεις για τα ποσοστά κατανάλωσης και αποταμίευσης, ανάλογα με το εισοδηματικό επίπεδο».
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο κ. Βενιζέλος προανήγγειλε ότι «το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται πρέπει επίσης να δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ακίνητα κ.ο.κ.)».
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, όπως πρώτη επισήμανε η «Ν» (φ. 26.9.2011, σελ. 1), ότι προ των πυλών βρίσκεται το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» από την Εφορία της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων, ακόμη και των καταθέσεών τους.
Με το νέο ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες», το οποίο θα υποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δήλωση Ε1 και θα σε ισχύ για τα εισοδήματα του 2012 και θα αφορά τις δηλώσεις του 2013, η εφορία θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει την περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων.
Εντοπισμός προέλευσης χρημάτων
Εξάλλου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι φορολογούμενοι που θα εμφανίζουν μεγάλες αναντιστοιχίες στις φορολογικές δηλώσεις τους θα καλούνται, από την εφορία, για διευκρινίσεις για την προέλευση των χρημάτων που αφορούν:
- καταθέσεις σε τράπεζες,
- τοποθετήσεις σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων),
- συμμετοχές σε εταιρείες (ανώνυμες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες)
- απόκτηση, συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, εξοχικών κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων,
- ανέγερση οικοδομών,
- απόκτηση οικοπέδων, αγροτεμαχίων και λοιπών εδαφικών εκτάσεων,
- απόκτηση, συντήρηση και επισκευή Ι.Χ. αυτοκινήτων, δικύκλων και σκαφών αναψυχής καθώς και δεξαμενών κολύμβησης,
- αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας,
- αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών,
- δωρεές - γονικές παροχές χρηματικών ποσών,
- ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής,
- λοιπές δαπάνες διαβίωσης.
Με το νέο σύστημα ελέγχου, οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ευελπιστούν ότι θα καταστεί ευκολότερος ο έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων, ακόμη και για περιουσιακά στοιχεία που σήμερα εξαιρούνται από το «πόθεν έσχες» της εφορίας, όπως είναι οι κατοικίες, οι μετοχές, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τα αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.
«Eχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών»
Θεόδωρος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Το θέμα των αποδείξεων δεν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, εμφανίσθηκε αιφνιδιασμένος από τις αποφάσεις για τη φορολογία και τις αποδείξεις, του δευτέρου αντιπροέδρου και υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου.
Με τις δηλώσεις του, χθες, στο Mega, ο κ. Πάγκαλος ανέδειξε ένα πρόβλημα κυβερνητικής λειτουργίας, καθώς σημείωσε ότι δεν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το ζήτημα της συλλογής αποδείξεων, ενώ επισήμανε ότι πλέον έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και η κυβέρνηση πρέπει να στραφεί στη δραστική μείωση των δαπανών.
«Νομίζω ότι πρέπει προφανώς, εφόσον υπάρχει τέτοια αντίδραση, να υπάρξει κάποια συζήτηση εκτενής και δεν νομίζω ότι θα την αποφύγουμε, νομίζω θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο», τόνισε και τάχθηκε υπέρ του μέτρου συλλογής αποδείξεων, σημειώνοντας:
«Είναι μέτρο υπέρ του μισθωτού και υπέρ του φορολογουμένου και, όταν γίνεται συστηματικά, μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, υποχρεώνοντας, αυτούς που δεν δίνουν αποδείξεις, να δίνουν αποδείξεις, και δημιουργώντας ένα κίνητρο για αυτόν που συλλέγει αποδείξεις με μια μείωση του δικού του φορολογικού βάρους».
Ο κ. Πάγκαλος εμφανίσθηκε να δυσανασχετεί για την επιβολή της έκτακτης φορολογίας στα ακίνητα, δηλώνοντας ότι, για να μπορέσει να πληρώσει τους φόρους για την ακίνητη περιουσία του, θα πρέπει να πουλήσει ένα από τα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή του από κληρονομιά.
Σημείωσε ότι θα πρέπει να πληρώσει 17.500 ευρώ -συνολικά- και, όπως είπε, «για να μπορέσω να πληρώσω τον φόρο, θα πρέπει να αναγκαστώ να πουλήσω ένα ακίνητο», ενώ, ερωτώμενος «τι θα κάνει εάν δεν βρεθεί αγοραστής», χαριτολογώντας απάντησε: «Δεν έχω να πληρώσω, δεν μπορώ να πληρώσω, μπορεί να έρθει ο Βενιζέλος να με συλλάβει»...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εκλογές μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
Σωματείου Ιδιοκτητών Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ναυπακτίας


Κατά την σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. του Σωματείου προσήλθαν και ψήφισαν 23 από τα 31 εγγεγραμένα μέλη. Μετά την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων συγκροτήθηκε το επταμελές Δ.Σ. του Σωματείου, που αποτελείται από τους:
·         Αγγελόπουλο Ανδρέα
·         Ζωγράφο Νικόλαο
·         Καλαβρουζιώτη Νικόλαο
·         Καρβούνη Χαράλαμπο
·         Παπαδημητρίου Δημήτριο
·         Παπαιωαννίδη Ιωάννη 
·         Πετσίνη Βασιλική

Επίσης εκλέχτηκε η ελεγκτική επιτροπή του Σωματείου η οποία αποτελείται από τους:
·         Κωστογιάννη Νικόλαο
·         Μασσιάλα Ανδρέα
·         Πασίση Δημήτρη

Την επόμενη εβδομάδα θα συγκλιθεί το Δ.Σ. για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου.

Διευκρινίσεις για τις αποδείξεις


Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο μέτρο των αποδείξεων έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι χθεσινές αναφορές του.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο μέτρο των αποδείξεων έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι χθεσινές αναφορές του.
Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, η ρύθμιση του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος θα προβλέπει ότι το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται πρέπει να τεκμηριώνεται με παραστατικά που θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του εκδότη ή του αποδέκτη τους.
Αυτό δεν θα αφορά μόνον τις κατηγορίες δαπανών που λαμβάνονται τώρα υπ΄ όψιν για τις αποδείξεις, αλλά το σύνολο των οικογενειακών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κοκ).
Επιπλέον, το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται πρέπει επίσης να δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ακίνητα κοκ).
Ο κ. Βενιζέλος τονίζει ότι αυτός ο απλός κανόνας, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος, θα αποκαταστήσει την πιο άγρια αδικία που υπάρχει στη χώρα μας σε βάρος μισθωτών και συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα.
«Αν δεν παρέμβουμε δραστικά στις πρακτικές και τις νοοτροπίες της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, όλα όσα αγωνιζόμαστε να κάνουμε για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας της χώρας θα είναι μάταια. Μία τέτοια όμως παραδοχή είναι επικίνδυνη και αδιέξοδη. Για αυτό δεν θα την κάνουμε. Δεν το δικαιούμαστε απέναντι στις θυσίες στις οποίες υποβάλλεται ο ελληνικός λαός και κυρίως απέναντι στα παιδιά μας», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών.
Μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Πλασκοβίτης δήλωσε πως το ακριβές ποσοστό των αποδείξεων που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι θα ορίζεται στο νομοσχέδιο για το φορολογικό σύστημα, το οποίο, όπως είπε, θα κατατεθεί εντός του Οκτωβρίου.
Ο κ. Πλασκοβίτης ανέφερε ότι το ποσοστό θα είναι λογικό, και θα προκύπτει στατιστικά από ό,τι ο μέσος φορολογούμενος καταναλώνει.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, υπογράμμισε, σε συνέντευξή του στο Mega, ότι τα φοροδοτικά όρια της ελληνικής κοινωνίας έχουν εξαντληθεί και ζήτησε συζήτηση σχετικά με το μέτρο των αποδείξεων.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση και σε κυβερνητικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εφόσον υπάρχει τέτοια αντίδραση, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τάχθηκε πάντως υπέρ της συλλογής των αποδείξεων, η οποία, όπως είπε, μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.
Βολές ΝΔ
Γ. Βρούτσης: Ο κ. Βενιζέλος αποφάσισε και διέταξε!!!

Με αφορμή τις προωθούμενες αλλαγές στο καθεστώς των αποδείξεων η Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο.
«Ο κ. Βενιζέλος αποφάσισε και διέταξε -εκτός από συνιδιοκτήτης στα σπίτια μας- να γίνει και διαχειριστής των χρημάτων μας και μάλιστα να επιβάλει βαριά πρόστιμα, σε όσους αποταμιεύσουν και δεν καταναλώσουν», ανέφερε ο αναπληρωτής τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βρούτσης.
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση «τελικά το μόνο που δεν χρειάζεται απόδειξη είναι η ανεπάρκεια και η ανικανότητα της κυβέρνηση, σε βάρος μιας κοινωνίας που έχει περάσει προ πολλού τα όρια αντοχής της».
Περικοπή δαπανών - μικρότερους φόρους προτείνει η Δημοκρατική Συμμαχία
Έντονη κριτική ασκεί στον υπουργό Οικονομικών και η Δημοκρατική Συμμαχία, καταλογίζοντάς του ότι «μιλά πρώτα και σκέπτεται μετά».
«Γι΄ αυτό και τις χθεσινές ανακοινώσεις του, σχετικά με τις αποδείξεις, αναγκάστηκε στη συνέχεια να "μαζέψει" ο Γενικός του Γραμματέας. Γι΄ αυτό και έδιωξε πρώτα την τρόικα και μετά προχώρησε σε διπλά και τρίδιπλα μέτρα για την πείσει να γυρίσει πίσω. Γι΄΄ αυτό και τα μέτρα που εξαγγέλλει είναι σπασμωδικά, αλλοπρόσαλλα και άδικα. Γι αυτό και έχουμε φτάσει στο δέκατο μήνα του 2011 και ακόμη κανείς δεν ξέρει πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2011», υποστηρίζει.
Η Δημοκρατική Συμμαχία προτείνει δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών με παράλληλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα στηρίζεται σε λιγότερους και μικρότερους φόρους, με ενιαίο φορολογικό συντελεστή στο 20% και δραστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσα από έναν νέο μηχανισμό που θα ελέγχει κυρίως ηλεκτρονικά και θα απαρτίζεται από νέους μη μόνιμους υπαλλήλους.
Φ. Κουβέλης: H κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο
«Η απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει το σύστημα των αποδείξεων σημαίνει επιβολή νέων φόρων, νέων φορολογικών επιβαρύνσεων που θα τσακίσουν την ελληνική κοινωνία», σχολίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης.
Ο κ. Κουβέλης υποστήριξε πως «αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα», καθώς, όπως είπε, «κάθε μέρα, εξαιτίας αυτής της ελλειμματικής κυβερνητικής πολιτικής, μιας πολιτικής που είναι κατώτερη των περιστάσεων, προωθεί αλλεπάλληλα μέτρα τα οποία είναι πλέον δυσβάσταχτα, δεν μπορεί αυτή η κοινωνία άλλο να τα αντέξει».

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ


Ναύπακτος, 21-9-2011

Μετά από επανειλημμένα ερωτήματα και αιτήματα μας προς τον κ. Μπουλέ, να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με το ζήτημα της καταλληλότητας του πόσιμου νερού στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ναυπακτίας, και κατόπιν του από 15-9-2011 γραπτού αιτήματος μας, καταφέραμε να λάβουμε γνώση των αποτελεσμάτων των υγειονομικών ελέγχων του πόσιμου ύδατος των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ναυπακτίας.
Με την από 8-8-2011 επιστολή του προς τον κ. Μπουλέ, ο Αναπλ. Καθηγητής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μ. Λεοτσινίδης, τον ενημέρωνε πως μόλις τα 10 από τα 64 δείγματα που δόθηκαν προς χημική και μικροβιολογική ανάλυση, είναι κατάλληλα προς πόση!!!
Συγκεκριμένα κατάλληλα προς πόση ήταν τα δείγματα που προέρχονταν από τις περιοχές Χόμορη, Κάτω Κλεπά, Κουτσογιαννέικα, Δάφνη, Γρηγόρι, Ελατόβρυση, Λάλκα, Άνω Χώρα (ξενώνας Πέτρινα), Περιθώρι και Τρίκορφο, ενώ «σε όλα τα υπόλοιπα δείγματα ανιχνεύθηκε παθογόνο ή δυνητικά παθογόνο μικροβιακό φορτίο», καθώς ανιχνεύθηκαν επικίνδυνοι μικροοργανισμοί όπως E.Coli και εντερόκοκκοι σε υψηλή συγκέντρωση και πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.
Η δημοτική αρχή για ακόμη μία φορά, θεωρώντας προφανώς ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι τα πάντα βρίσκονται υπό έλεγχο στο Δήμο Ναυπακτίας, αγνόησε την επιστολή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, αδιαφόρησε για τα αποτελέσματα των επιστημονικών-χημικών αναλύσεων, τα οποία και απέκρυψε θέτοντας σε κίνδυνο της ζωές χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Ναυπακτίας, δεν προχώρησε στη λήψη απολύτως κανενός μέτρου και το κυριότερο δεν ενημέρωσε άμεσα, ως όφειλε, τους δημότες, προκειμένου να σταματήσουν να πίνουν από το μολυσμένο και άκρως επικίνδυνο για την δημόσια υγεία νερό.
Η επιστολή του Καθηγητή, κατέληγε ως εξής: « Συνίσταται συστηματική και επαρκή χλωρίωση του νερού ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές από κινδύνους υδατογενών λοιμώξεων.» Δυστυχώς, οι συστάσεις έπεσαν στο κενό με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα μεγάλο μέρος των συνδημοτών μας να πίνει ακατάλληλο προς πόση νερό, το οποίο εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο κ. Μπουλές, από τις 8-8-2011 έλαβε στα χέρια του την παραπάνω επιστολή η οποία συνοδευόταν από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, όχι μόνο δεν έλαβε κανένα μέτρο αλλά  δεν ενημέρωσε και τους δημότες των περιοχών με τα προβληματικά δείγματα νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά συνέβησαν κατά το μήνα Αύγουστο, όταν η ορεινή Ναυπακτία έσφυζε από ζωή και δεχόταν πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι και έπιναν από το μολυσμένο νερό, πέραν από τους μόνιμους κατοίκους.
Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου του νερού της πόλης της Ναυπάκτου και των τοπικών διαμερισμάτων του πρώην Δήμου Ναυπάκτου, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Για την ποιότητα του νερού του πρώην Δήμου Αντιρρίου δεν υπήρξαν αποτελέσματα καθώς  δεν εστάλεισαν δείγματα προς έλεγχο.
Η αναλγησία, η επικίνδυνη αδιαφορία και άγνοια της δημοτικής αρχής σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που άπτεται της δημόσιας υγείας όλων των δημοτών του Δήμου μας, δυστυχώς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ανεπάρκειά αυτής της δημοτικής αρχής με τον πιο τραγικό τρόπο. Δυστυχώς, τα αυτονόητα κατάντησαν να θεωρούνται αντικείμενο επεξήγησης και περαιτέρω συζήτησης και τα σημαντικά να χαρακτηρίζονται ως ασήμαντα. Μήπως και αυτό το ζήτημα της καταλληλότητας του νερού, είναι ζήτημα ελάσσονος σημασίας;
Επισυνάπτουμε την επιστολή του Αναπλ. Καθηγητή Υγιεινής Μ. Λεοτσινίδη προς τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Μπουλέ, όπως και τα αποτελέσματα του ελέγχου.ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στη διετία

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, που ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2011, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, επέρχεται, με μείωση του αφορολογήτου για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και τους νέους κάτω των 30 ετών, γίνεται επαχθέστερο το μέτρο των αποδείξεων για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, εξισώνεται από το 2012 ο ΕΦΚ σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, ενώ από το επόμενο έτος αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος, που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και θα βασιστεί στη δημιουργία του «μητρώου ακινήτων».
Παρακράτηση από 1ης Νοεμβρίου
Το υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην αύξηση του ποσοστού 25% επί του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτουν οι φορολογούμενοι με αποδείξεις, για να γλυτώσουν το «πέναλτι» του 10%.

Αυξημένη θα είναι η παρακράτηση φόρου, πιθανότατα, από την 1η Νοεμβρίου, καθώς το νέο αφορολόγητο όριο, αλλά και όλα τα μέτρα που θα περιέχονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου για τα φετινά εισοδήματα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει περαιτέρω μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους επόμενους μήνες, ενώ όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν με τη φορολογική δήλωση του 2012 να πληρώσουν «φουσκωμένους» φόρους σε σχέση με φέτος.
Από τις 12.000 στις 9.500 ευρώ
Ειδικότερα, όσον αφορά το αφορολόγητο όριο, ο κ. Βενιζέλος τόνισε, χθες, ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, που έχουν όμως εισοδήματα μόνο από τη σύνταξή τους, αλλά και τους νέους κάτω των 30 ετών, αφού γι' αυτούς το όριο δεν θα είναι 5.000 ευρώ, αλλά θα κυμανθεί από 9.000 έως 10.000 ευρώ, με επικρατέστερο πάντως σενάριο να «κλειδώσει» το αφορολόγητο όριο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων στις 9.500 ευρώ.
Πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη και με την ανωτέρω διαφοροποίηση οι εν λόγω φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα, αν αναλογιστεί κανείς ότι, όταν το αφορολόγητο όριο «έπεσε» στις 8.000 ευρώ στις αρχές Ιουλίου για τους ανωτέρω υπόχρεους, το αφορολόγητο διατηρήθηκε στις 12.000 ευρώ.
Ετσι, παρά το γεγονός ότι και μετά τη νέα μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ οι συνταξιούχοι άνω των 65 και οι νέοι κάτω των 30 ετών θα έχουν μεγαλύτερο αφορολόγητο στις 9.500 ευρώ, η μείωση από τις 12.000 ευρώ θα επιβαρύνει αναμφισβήτητα τους προϋπολογισμούς τους, καθώς θα αυξηθεί η φορολόγησή τους.
Περισσότερες αποδείξεις
Ολοι όμως οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν από το 2012 να καταβάλουν στην εφορία υψηλότερους φόρους, με τις επαχθέστερες αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο μέτρο των αποδείξεων.
Οι συνταξιούχοι άνω των 65 θα επιβαρυνθούν από τη μείωση του αφορολογήτου στα 9.500 ευρώ από τα 12.000.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανησυχεί ιδιαίτερα ότι, μετά τη μείωση του αφορολογήτου ορίου και την επικείμενη κατάργηση πληθώρας φοροαπαλλαγών, το μέτρο των αποδείξεων θα καταστεί ανενεργό και γι' αυτό σχεδιάζει, όπως προέκυψε από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής του.
Στο πλαίσιο αυτό, όχι μόνο η συγκέντρωση αποδείξεων δεν «χτίζει» πλέον το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, αλλά στο εξής θα πρέπει οι φορολογούμενοι να συγκεντρώσουν, με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου, περισσότερες αποδείξεις για να αποφύγουν την επιπλέον φορολόγησή τους, με συντελεστή 10%, για το ποσό των αποδείξεων που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν.
Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην αύξηση του ποσοστού 25% επί του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτουν στο εξής οι φορολογούμενοι με αποδείξεις, για να γλιτώσουν το «πέναλτι» του 10%.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι, στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος με εισόδημα 40.000 ευρώ έπρεπε με το ισχύον καθεστώς να συγκεντρώσει αποδείξεις 25% αυτού, δηλαδή 10.000 ευρώ, εάν το ποσοστό ανέβει στο 30%, τότε θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις 12.000 ευρώ.
Εάν δεν τα καταφέρει όμως και μαζέψει αποδείξεις, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ, τότε στη διαφορά των 2.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί επιπλέον με 200 ευρώ πέρα από τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει στην εφορία με τη νέα φορολογική κλίμακα.
«Φωτιά» στο πετρέλαιο

Το 2012, προχωρά τελικά η κυβέρνηση στην εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος διευκρίνισε ότι φέτος οι αρμόδιες αρχές θα δημιουργήσουν τη νέα βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τους υπόχρεους που θα δικαιούνται επιδότηση.
Τα κριτήρια για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων θα είναι, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου, αντικειμενικά, αφού θα λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, αλλά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εξίσωση των ΕΦΚ θα βάλει «φωτιά» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη, αφού οι καταναλωτές θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον περίπου 50 λεπτά/λίτρο, πέρα από τη φετινή αύξηση του ΕΦΚ, ο οποίος, από 21 ευρώ το χιλιόλιτρο που ήταν πέρυσι, διαμορφώνεται φέτος στα 60 ευρώ, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 5 - 6 λεπτά/λίτρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την εξίσωση, ο ΕΦΚ θα διαμορφωθεί στα 0,412 ευρώ/λίτρο, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να εκτιναχθεί στα επίπεδα του 1,40 ευρώ το λίτρο, από 1 ευρώ που υπολογίζεται φέτος, λαμβανομένου υπόψη και του αυξημένου ΦΠΑ που ισχύει, αλλά και των διεθνών τιμών.
Εσι, μία τετραμελής οικογένεια με εισόδημα 1.700 ευρώ για τις ανάγκες της σε θέρμανση, εκτιμάται ότι θα δώσει φέτος για ένα 1 τόνο πετρελαίου 900 - 950 ευρώ και το 2012 περίπου 1.400 ευρώ.
Αλλαγές στο καθεστώς ακινήτων με ενιαίο μητρώο τιμών

Μετά το «ηλεκτροσόκ» που προκάλεσε το υπουργείο Οικονομικών σε περίπου 5 εκατ. νοικοκυριά με την επιβολή του έκτακτου τέλους ακινήτων, το οικονομικό επιτελείο προχωρά στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών, με την υιοθέτηση όμως ενός νέου συστήματος, το οποίο πάντως θα «φουσκώσει» ούτως ή άλλως το «λογαριασμό» του έκτακτου τέλους που θα πληρωθεί το 2012 μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ενώ θα προκαλέσει ντόμινο αυξήσεων σε φόρους και τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σχέδιο για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που εξετάζεται προβλέπει, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», την προσαρμογή τους στα επίπεδα των αγοραίων τιμών, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδευτεί με μείωση των συντελεστών φόρων μεταβίβασης ακινήτων (8% για αξία ως 20.000 ευρώ και 10% για το μέρος της αξίας άνω των 20.000 ευρώ) και την εφαρμογή κλίμακας.
Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι όπως, από τις αρχές του 2012, να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές των ακινήτων και να δημιουργηθεί ενιαίο «μητρώο τιμών» που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί τις μεταβολές της αγοράς και να αναπροσαρμόζει τους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα.
Τα δημοσιονομικά μέτρα, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας άλλωστε, προβλέπουν ότι οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα πρέπει να αποφέρουν στο Δημόσιο, έως το 2012, έσοδα περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, για φέτος, το οικονομικό επιτελείο «πάγωσε» την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, λόγω των άλλων σκληρών παρεμβάσεων στη φορολογία, όμως η υποχρέωση υλοποίησης των δεσμεύσεων φέρνει πιο κοντά πλέον τις αυξήσεις, γεγονός που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στο χώρο της οικοδομής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

Πορεία από τους μαθητές της Ναυπάκτου

NAYMAXIA LEPANTO
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1955

Επίσκεψη Διοικητή 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ.,
ίδρυση ομίλου
Rotaract
και σεμινάριο
R.Y.L.A. στο Ορεινό Καταφύγιο

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η επίσημη ετήσια επίσκεψη του Διοικητού της 2470 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ ρ. Νικόλαου Μακρυγιάννη, συνοδευόμενου από τον υποδεδειγμένο Διοικητή (2013-2014) ρ. Κοσμά Χουτουριάδη, στον Ροταριανό Όμιλο Αγρινίου.
Στα γραφεία του Ομίλου πραγματοποιήθηκε Δ. Σ. στο οποίο προήδρευσε ο Διοικητής και συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας του Ομίλου, επίτευξης στόχων καθώς και γενικότερα θέματα προσφοράς σε Διεθνές και κυρίως σε Περιφερειακό επίπεδο.
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνεστίαση σε γνωστό κοσμικό κέντρο του Αγρινίου, όπου παραβρέθηκαν ο Διοικητής, μέλη και φίλοι του Ρ. Ο. Αγρινίου. Ξεκίνησε με καλωσόρισμα του προέδρου του Ρ. Ο. Αγρινίου ρ. Κώστα Μυλωνά, ο οποίος εκτός των άλλων τόνισε και την ιδιαίτερη σημασία της βραδιάς αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ιδρύθηκε ο Όμιλος Rotaract (από το Rotary in Action) Αγρινίου που περιλαμβάνει νέους και νέες από 18 έως 28 ετών, παραδίδοντας την ιδρυτική χάρτα στον Πρόεδρό του Αντώνη Πιτταρά.
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου Rotaract, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε «… σας καλώ όλους, να εργαστούμε συλλογικά ώστε το ιδεώδες της εθελοντικής προσφοράς να αποτελέσει τον φάρο που θα μας καθοδηγήσει για ένα καλύτερο αύριο».
Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Διοικητή ο οποίος αναφέρθηκε στην κοινωνική προσφορά λέγοντας χαρακτηριστικά «… μερικά χρόνια αργότερα όταν κάποιοι θα θελήσουν να αξιολογήσουν το πέρασμά μας από τούτη τη ζωή, θα αναζητήσουν ένα κριτήριο. Και το κριτήριο αυτό θα είναι όχι το τι πήραμε, αλλά το τι δώσαμε». Συνέχισε σταχυολογώντας διαχρονικά την προσφορά του Ρόταρυ σε Διεθνές επίπεδο, με συγκεκριμένα παραδείγματα και τελειώνοντας τόνισε «Ο εθελοντισμός δεν είναι ούτε επιλογή, ούτε εναλλακτική λύση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη».
Εκτός των παραπάνω Ο Ρ.Ο. Αγρινίου για πολλοστή φορά πραγματοποίησε, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, το RYLA (Rotary Youth Leadership Award ), διήμερο σεμινάριο (δωρεάν) για νέους 19 έως 28 ετών, στο Καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγρινίου στο Παναιτωλικό. Εισηγητές και νέοι έμειναν ενθουσιασμένοι από τον χώρο και εξέφρασαν την επιθυμία επανάληψής του στον ίδιο χώρο και την επόμενη χρονιά. Ο πρόεδρος του Ρ.Ο. Αγρινίου Κώστας Μυλωνάς μεταξύ άλλων τόνισε πως «γίνονται προσπάθειες από τον Όμιλό μας ώστε να καθιερώσουμε το Ορεινό Καταφύγιο του Παναιτωλικού ως μόνιμο χώρο ετήσιας διοργάνωσης του Ryla, με σκοπό την καλύτερη επίτευξη των στόχων του σεμιναρίου και ταυτόχρονα την ανάδειξή του ως προορισμό». Τα θέματα του διημέρου αφορούσαν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας με βιωματικά παιχνίδια, δραστηριότητες υπαίθρου, βελτίωση ατομικών ικανοτήτων, ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής προσφοράς.Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ - ΦΡΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ! ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ;


Τη στιγμή που τα αστυνομικά τμήματα του Νομού Αττικής -και όχι μόνο- συγχωνεύονται και η προστασία του πολίτη καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη, η αποκάλυψη από τους κ.κ. Φωτόπουλο και Καραδήμα  στο zougla radio και την εκπομπή «Πέτρα Σκανδάλου» έρχεται για να ταράξει ακόμη πιο πολύ τα νερά. Όπως αποκάλυψαν οι έμπειροι συνδικαλιστές, με Προεδρικό Διάταγμα που ήδη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, οι περιφερειάρχες θα διαθέτουν υποχρεωτικά πλέον στην προσωπική τους ασφάλεια αστυνομικούς!  
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84/2011, το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ στις 16/09/2011, εκτός από τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, θα έχουν υποχρεωτική αστυνομική προστασία και οι δεκατρείς περιφερειάρχες της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ειρωνικά και ο κ. Καραδήμας, αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπάλληλων Αττικής: «Σε λίγο θα υπάρχει και προστασία για τους δημάρχους». 


Ειδικότερα, για καθέναν περιφερειάρχη προβλέπεται η απόσπαση δύο αστυνομικών. Δηλαδή 26 αστυνομικοί, ένα ολόκληρο αστυνομικό τμήμα, αντί να βρίσκονται στην υπηρεσία του πολίτη, θα εκτελούν χρέη... προστάτη των τοπικών αρχόντων!  
Ανέφικτη η συγχώνευση τμημάτων
Παράλληλα, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΛ.ΑΣ. μίλησαν στην εκπομπή και για τη φημολογούμενη συνένωση των αστυνομικών τμημάτων, η οποία αποσκοπεί -εκτός των άλλων- και στην εξοικονόμηση μεγάλου ποσού, που σήμερα δαπανάται για την ενοικίαση χώρων στέγασης των τμημάτων. Και οι δύο συμφώνησαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, δεν υπάρχει καμία αναδιάρθρωση, αφού, όταν είχε επιχειρηθεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν με τα πολυδύναμα τμήματα, είχε αποτύχει. Ο κ. Καραδήμας μάλιστα είπε «ας προσέξουν αυτή τη φορά να κάνουν κάτι σωστά».
Επιμέλεια: Τόνια Κανελλίδου

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

                                                                                                            

                              Αγρίνιο  23 Σεπτεμβρίου 2011


Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού.


Ø    Σκοπός του Προγράμματος

·         Η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
·         Η ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
·         Η άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.


Ø    Στόχοι του Προγράμματος

·         Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
·         Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
·         Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).
·         Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
·         Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.
·         Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
·         Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
·         Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
·         Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δύο προηγούμενα.
Ø    Προϋπολογισμός Προγράμματος-Προϋπολογισμός έργων
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή που θα περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 10.000,00 € έως 400.000,00 €.


Ø    Βασικές Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

          Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
          Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
          Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν από την 01.01.2010.
          Η Επιχείρηση δεν έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
          Η επιχείρηση δεν έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
          Η Επιχείρηση δεν είναι προβληματική
          Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης,
          Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο πρόταση και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του Οδηγού.
          Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.
          Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».


Ø    Δημόσια Χρηματοδότηση(επιχορήγηση)

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων το ποσοστό ανέρχεται σε 45% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.Ø        Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου

Το χρηματοδοτικό σχήμα έκαστου έργου αναλύεται ως εξής :

Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%
Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45%Ø    Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 15/09/2011 έως και την 15/11/2011 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (στην προκειμένη περίπτωση στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας), καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης.

Ο οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
·         του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr),
·         του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
·         της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
·         των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.
                                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ