Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ


ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – (2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Ο Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει ότι ξεκίνησε από 13/11/2013, η δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς, για απασχόληση ανέργων σε διάφορες ειδικότητες για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.
Στο Δήμο Δωρίδος θα απασχοληθούν ύστερα από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας από τον ΟΑΕΔ, 15 άνεργοι στις ειδικότητες που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΕ
1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ
3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ
1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ
2
Θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα άλλες δύο δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για το ίδιο πρόγραμμα απασχόλησης σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά την 13η-11-2013 και λήγει την 20η-11-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Επισημένεται ότι όσοι επιλέχθηκαν στον προηγούμενο Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων αποκλείονται από την διαδικασία κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 (για την περιοχή μας στα γραφεία του ΟΑΕΔ στην Άμφισσα) μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα. Η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία.
Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4)  Ηλικία και 5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι υπόλοιποι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου