Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-10-2013

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38289

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634023600                                          

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

 

       ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

 

       Σας προσκαλούμε, στις 27-10-2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

      

 1. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
 3. Καθορισμός  τιμών ζώνης ακινήτων (κτισμάτων) για τον υπολογισμό του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
 4. Καθορισμός  τιμών ζώνης ακινήτων (οικοπέδων) για τον υπολογισμό του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου και έγκριση τευχών δημοπράτησης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (υποέργο 1)».(Εισηγ.κ. Τσέλιος).
 6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
 7. Ορισμός υπαλλήλου ως  μέλους στην επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ»,συγκρότηση της επιτροπής και ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
 8. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου – Φάση Β’ του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου – Κατασκευή Κυττάρου 2ης Χρονικής περιόδου». (Εισηγ.κ. Τσέλιος).
 9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Τεχνικά». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
 10. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κοινοπραξίας Φούντζηλας Βασίλειος – Φούντας Νικόλαος». (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
 11. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην Τ.Κ. Αχλαδόκαστρου της Δ.Ε. Πλατάνου-έγκριση δαπάνης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
 12. Αίτηση της κ. Δημητροπούλου Γεωργίας  για την έναρξη ή όχι της διαδικασίας απαλλοτρίωση τμήματος ιδιοκτησίας. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
 13. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Προβολή & Προώθηση Πλεονεκτημάτων της περιοχής Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»», του Δήμου Ναυπακτίας, του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 179329. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ναυπακτίας στην ημερίδα που διοργανώνει η 22η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Ναύπακτο και έγκριση δαπάνης. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
 15. Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής που υλοποιείται από το Δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγ.κ. Ζιαμπάρα).
 16. Κλείσιμο λογαριασμού του πρώην Δήμου Πυλλήνης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο». (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
 18. Διαγραφή χρεών του κ. Τσιλιγιάννη Αθανάσιου από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
 19. Διαγραφή χρεών του κ. Μετάνοια Γρηγόρη από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
 20. Καθορισμός ανώτατου αριθμού επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
 21. Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄& Β΄. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
 22. Παροχή γνώμης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου τύπου Β εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και για το έτος 2014. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
 23. Έγκριση επιλογής νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
 24. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ναυπακτίας 3η έκδοση (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ). (Εισηγ. κ. Τσέλιος).
 25. Εισήγηση για βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής ύστερα από υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χρήσης βοσκοτόπων και επιβολή του αναλογούντος προστίμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
 26. Καθαρισμός χώρου εμποροπανήγυρης. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
 27. Πραγματοποίηση  εκδηλώσεων στην  Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου-έγκριση δαπανών. (Εισηγ. κ. Zιαμπάρα).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σικώλας Χρήστος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 

 1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Πρόεδρο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
 4. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρναίας
 5. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
 6. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 7. Ο.ΣΥ.Ν
 8. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου