Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Δευτέρα 11/4/20116 Σ'υγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   7-4-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7722

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

         

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121

1.           κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

2.           κ. Δήμαρχο

3.           κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.           κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Δάφνης

5.           κ. εκπρόσωπο Τ.Κ. Πλατάνου

6.           κ. εκπρόσωπο Τ.Κ. Λιμνίτσας            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»            Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 11-4-2016, ημέρα και ώρα 18:00να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Ενημέρωση για πρόγραμμα Leader περιόδου 2007-2013.(εισηγητής κ.Σιαμαντάς).

2.      Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος  αβαθούς  γεωθερμίας (υποέργο 5) προϋπολογισμού 255.561,36 € (με το ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας).

3.      Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης του 7ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος  αβαθούς  γεωθερμίας (υποέργο 5) προϋπολογισμού 333.488,83 € (με το ΦΠΑ).(εισηγητής κ. Καρακώστας).

4.      Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αποκαύκου 12 της Δ.Κ. Ναυπάκτου.(Εισηγητής κ. Καρακώστας)

5.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συντήρηση και ανύψωση σχαρών, φρεατίων Δ.Ε. Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας).

6.      Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

7.      Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»(εισηγητής κ. Καρακώστας).

8.      Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»(εισηγητής κ. Καρακώστας).

9.      Έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ)”» (εισηγητής κ. Καρακώστας).

10.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με θέμα «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Περίστα του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

11.  Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Ελατούς, Άνω Χώρας, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων,  Αμπελακιώτισσας, Πόδου της ΔΕ Αποδοτίας».(εισηγητής κ. Καρακώστας).

12.  Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία τκ Καταφυγίου, Αναβρυτής, Κεντρικής, Ελατόβρυσης, Καλλονής, Κυδωνιάς, Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» του αναδόχου Σταυρόπουλου Χρήστου.(εισηγητής κ. Καρακώστας).

13.  Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

14.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους(εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

15.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

16.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

17.  Τροποποίηση της 254/2015 απόφασης Δ.Σ  «περί ορισμού αρμοδίων για την υπογραφή επιταγών, έκδοσης μπλοκ επιταγών και για την διαδικασία έκδοσης αυτών». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

18.  Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας.(εισηγητής κ. Δήμαρχος).

19.  Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Ναυπακτίας.(εισηγητής κ. Δήμαρχος).

20.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2016 (περισυλλογή αδέσποτων ζώων). (εισηγητής κ. Σύψας).

21.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 (έκτακτων αναγκών) στους  παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Σύψας).

22.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2016  (πυροπροστασία). (εισηγητής κ. Σύψας).

23.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2016  (ναυαγοσώστες). (εισηγητής κ. Σύψας).

24.  Ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων                 ρογραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).

25.  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στο πλαίσιο προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».(εισηγητής κ. Σύψας).

26.  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).

27.  Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016. (εισηγητής κ. Σύψας).

28.  Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα εορτασμού της 187ης επετείου για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Ράπτης).

29.  Διοργάνωση εκδήλωσης Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Ράπτης).

30.  Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Ράπτης).

31.  “Ενημέρωση για την φιλοξενία προσφύγων στο Δήμο μας ” (εισηγητής κ. Ράπτης).

32.  Έκδοση απόφασης  για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική  Κοινότητα Δάφνης -  Δ.Ε. Ναυπακτίας του Δήμου Ναυπακτίας. ( εισηγητής κ. Σύψας).

33.  Έκδοση απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας  θέσης  περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Λιμνίτσας - Δ.Ε. Αποδοτίας  του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας).

34.  Αίτημα  Συνδέσμου 1ηςΓΕΝ για  σύναψη προγραμματικής σύμβασης για   διεξαγωγή  του διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου  παροχής   υπηρεσίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ηςΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»  (ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) για 30 μήνες. (εισηγητής κ. Σαλαμούρας).

35.  Έγκριση  Τοπικού  Σχεδίου  Αποκεντρωμένης  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (Τ Σ Δ) Δήμου Ναυπακτίας και  Δήμο Θέρμου (περιοχή  παρέμβαση 1ηςΓΕΝ)  όπως  διαμορφώθηκε μετά  την  δημόσια  διαβούλευση  και  τις  παρατηρήσεις  της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.(εισηγητής κ.Σαλαμούρας).

36. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην TK Νεοχώρι, Πλατάνου ( εισηγητής κ. Κοτσανάς).

37.Ορισμό δύο λογιστών-ελεγκτών που θα διενεργήσουν τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) για το έτος 2015 και θα ορίσει την αμοιβή τους. (εισηγητής κ. Κονίδας).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣιαμαντάς  Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
 7. Πρόεδρο Σωματείου Ταξί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου