Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

Νέος γύρος καταγγελιών για "παράβαση καθήκοντος" στο θέμα ...Cinema

"Αντεπίθεση" εξαπέλυσαν τον τελευταίο καιρό οι "ενοχλούμενοι" περίοικοι του
Club "Cinema"
βασιζόμενοι σε έγγραφο της Περιφέρειας το οποίο έχουμε δημοσιεύσει !

Οι αντιτιθέμενοι στη λειτουργία του εν λόγω Club διαμαρτύρονται για την "βεβιασμένη και εκ του πονηρού" Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταργηθούν θέσεις στάθμευσης στις τρεις θύρες του Κέντρου ώστε να του χορηγηθεί η σχετική Άδεια λειτουργίας του.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στις φωτο, "κάποιος" προέβη και σε διαγράμμιση επί της ασφάλτου αν και δεν έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια η Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου!

Το τελευταίο 10ήμερο είχαμε μια "έξαρση" της ανεκτικότητας των "αντιδρώντων περιοίκων" με έγγραφα προς όλους τους εμπλεκόμενους αρμοδίους!

Συγκεκριμένα  ο άμεσα ενδιαφερόμενος Αρχιτέκτονας - Μηχανικός κ. Φώτιος Λ. Φωτόπουλος εκπροσωπώντας τους "περιοίκους", απέστειλε :

α.-  Στις 11-8-2016 προς το Δήμο Ναυπακτίας το εξής έγγραφο:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(κ.κ. Ανδρεόπουλο, Κανέλλου, Αβραμίδου, Κουτσοσπύρουκαι Φούφλια).
Κοινοποίηση:
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου.
Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.
Γνωρίζετε ότι η προέγκρισητής 12.02.2016 για ἀδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ — ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» τού κ. Τσιρώνη Κωνσταντίνου τού Βασιλείου στην οδό Αποκαύκου 12 στην Δ.Κ. Ναυπάκτου — Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας, ανακλήθηκε αυτοδικαίως την 12.07.2016βάσει νόμου, λόγω παρέλευσης πενταμήνου από τής χορηγήσεώς της καθώς και ότι ο ενδιαφερόμενος υπέβαλλε αίτηση για αδειοδότησή του την 20.07.2016, δηλαδή μεταγενέστερα, χωρίς την κατά νόμον απαιτούμενη προέγκριση.
Κατόπιν αυτών, σάς καλώ να ακυρώσετε την κατά την 10.08.2016 σύγκλιση και γνωμοδότηση τής Επιτροπής Θεάτρου και Κινηματογράφου ως παράνομα, εφ’ όσον ο νόμος ρητά ορίζει ότι «για την χορήγηση άδειας ίδρυσης καί λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από την χορήγηση τής προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης –γνωστοποίησης στον Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά πού απαιτούνται.Σέ διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.[παρ 3 άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011(ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’)]».
Σέ αντίθετη περίπτωση, εν γνώσει σας και με πρόθεση, θα διαπράξετε το αδίκημα τής σοβαρής παράβασης καθήκοντος πού τιμωρείται κατά τίς διατάξεις τού Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κατά το άρθρο 259 τού Ποινικού Κώδικα.

            11.08.2016   
             Ο καλών
========================================

2.-  Στις 12/8/2016 κατέθεσε ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων:


ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (κα Ολυμπία Βικάτο υ)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Φωτίου Λ. Φωτόπουλου,
αρχιτέκτονος μηχανικού,
κατοίκου Ναυπάκτου
επί τής συμβολής των οδών Μεσσηνίων και Ι. Αποκαύκου.
Τηλ. 6944885531, 2634027524.

Καταγγέλλω ότι χώρος στάθμευσης οχημάτων επί τής οδού Μεσσηνίωντής Ναυπάκτου, τήν χρήση τού οποίου εγκρίνατε με τήν 4158/06.07.2016 απόφασή σας, δέν πληροί τούς όρους 2 και 6 τουλάχιστον, τής μνημονευόμενης σ’ αυτήν 5168/04.08.2015 προηγηθείσας,όπως αυτό αποδεικνύεται και από δύο συνημμένες τής παρούσας μουσημερινέςφωτογραφίες.
Επί πλέον καί ενώπιον τών ευθυνών σαςγια τον κίνδυνο νά λειτουργήσει τό κατάστημα μέ αυτές τίς συνθήκες ενδεχομένως άμεσα καθώς καί εκείνον τής διατάραξης τής κοινωνικής ειρήνης καί δημιουργίας επεισοδίων —εξ αιτίας σφοδρών αντιδράσεων εκ μέρους ημών τών περιοίκων γιά τήν έγκριση πού εκδόσατε, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα λειτουργίας ενός κέντρου διασκέδασης στον αρχαιολογικό πυρήνα τής πόλης μας—σάς καλώ, λόγω τής αρμοδιότητάς σας για την τήρηση και περιφρούρηση των όρων των επίσης συνημμένων της εγγράφων, νά τήν ανακαλέσετε αυθημερόν.

                          12.08.2016  
                      Ο καταγγέλλων
======================================

3. Στις 18/8/2016 επανέρχεται με νέο έγγραφό τους προς την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων επισημαίνοντας και υπενθυμίζοντας ορισμένες παραλείψεις και καθυστερήσεις ενεργειών επί του θέματος....  


ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (κα Ολυμπία Βικάτου)


Σέ συνέχεια τής από 12.08.2016 καταγγελίας μου και τής τηλεφωνικής μου επικοινωνίας μεσυνεργατιδά σας, την κ. Σαράντη, οφείλετε να πράξετε ό,τι ο νόμος ορίζει. Και πάντως, προκειμένου να μην σάς καταλογισθούν ευθύνες για σοβαρή αμέλεια ή διευκόλυνση παράτυπης —τουλάχιστον— αδειοδότησης καταστήματος με αυτές τίς συνθήκες, εφ’ όσον ο κίνδυνος αυτός είναι πλέον υπαρκτός, οφείλετε να ειδοποιήσετε εγκαίρως  και αυθημερόν τον Δήμο Ναυπακτίας και την αρμόδια αστυνομική Αρχή για μη τήρηση, σέ παρόντα χρόνο, όρων πού θέσατε ως προϋπόθεση τής έγκρισής σας και μέχρι νεωτέρας ειδοποίησής σας προς τίς άνω Αρχές, όταν και αν στο μέλλον τηρηθούν οι συγκεκριμένοι όροι πού καταγγέλθηκαν, ώστε να αποτραπεί έτσι η παράνομη αδειοδότησή του.


Κοινοποίηση: Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου.    
18.08.2016
Ο καταγγέλλων
===========================================

Και
4. Στις 19/8/2016 έγγραφο με τον χαρακτήρα του Εξ. Επείγοντος, προσωπικά στον Δήμαρχο Ναυπακτίας θέτοντάς "προ των ευθυνών" του

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κε Λουκόπουλε
Γνωρίζετεότι ο επί τής οδού Ι. Αποκαύκου με αρ. 12 ισόγειος χώρος ιδιοκτησίας Α. Μαράγκα, στον οποίο ενδιαφερόμενος αιτείται άδεια λειτουργίας καταστήματος, δεν διαθέτει κύρια είσοδο, εφ’ όσον, όπως έχετε δηλώσει και ενώπιον τρίτων, δεν υπάρχει απόφαση Δ.Σ. εγκεκριμένη ή μη, πού να απαγορεύει την στάθμευση οχημάτων έμπροσθεν αυτής τής θύρας ιδιοκτησίας Δ. Τριάντηκαι την οποία χρησιμοποιεί ο κ. Α. Μαράγκας, ώστε αυτή να μπορεί να ανοίγει επιτρέποντας την είσοδο.
Γνωρίζετε ακόμη την εφαρμογή παράνομης και αυθαίρετης χάραξης επί τού οδοστρώματος για αφαίρεση χώρου στάθμευσης η οποία έγινε και διατηρείται με την ανοχή σαςέμπροσθεν τής θύρας αυτής, παρά την σαφή και ρητή αναφορά τής 204/2016 απόφασης τού Δ.Σ. αποκλειστικά σέ θύρες ιδιοκτησίας Α. Μαράγκα.
Οφείλετε, όχι μόνον να αποκλείσετε τἠν αδειοδότηση καταστήματος πού εμφανίζει είσοδο βασιζόμενη καθ’ ολοκληρίαν σέ παράνομη χάραξη, αλλά και να μας αποδώσετε αυθημερόντον χώρο στάθμευσης πού αφαιρέσατε προκλητικά και αυθαίρετα προς όφελος συγκεκριμένου ιδιώτη τον οποίον πεισματικά εξυπηρετείτε σέ βάρος τού δημοσίου συμφέροντος.

Κοινοποίηση:
α) Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου.
β) Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 19.08.2016,
Φώτιος Λ. Φωτόπουλος

Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταγγελίες και τό απειλητικό ύφος των επιστολών για "δικονομικές προσφυγές" επί "παρανόμων ενεργειών" αρμοδίων υπαλλήλων υπηρεσιών και αιρετών του Δήμου Ναυπακτίας, προκύπτει βάσιμη υπόνοια ότι "κάτι μυρίζει" στην όλη υπόθεση!
Η κοινοποίηση εγγράφων στον κ. Εισαγγελέα και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημ. Διοίκησης πιστεύουμε ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένα στοιχεία, υλικό που θα είναι ικανό να δοθούν απαντήσεις στα ερωτηματικά των δημοτών και θα έχει ενδιαφέρον η έρευνα που θα διενεργηθεί τα αποτελέσματα της οποίας ίσως οδηγήσουν ακόμα και σε ποινικές διώξεις....Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου