Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Τα ψιλά γράμματα της συμφωνίας για τα... "κόκκινα"

Αντιμέτωποι ακόμα και με πλειστηριασμό θα είναι νοικοκυριά και επιχειρηματίες που έχουν καθυστερούμενες, άνω των 90 ημερών, οφειλές σε τράπεζες. Μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο για τους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να αναθέτουν ή να πωλούν τις συμβάσεις των κόκκινων δανείων σε ειδικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους θα προτείνουν ακόμη και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στους δανειολήπτες. Και μπορεί τα funds να μένουν μακριά από τα δάνεια των νοικοκυριών ως τις 15 Φεβρουαρίου, ωστόσο από την Τρίτη όσοι έχουν εκκρεμότητες με το δάνειο τους, θα νιώσουν να σφίγγει ο κλοιός, με την εφαρμογή των νέων προβλέψεων του Κώδικα Δεοντολογίας. 
Οι δανειολήπτες και οι εγγυητές δεν θα αιφνιδιάζονται πριν πωληθεί το κόκκινο δάνειό τους, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θα ειδοποιούνται εντός 12 μηνών πριν από τη μεταβίβαση με εξώδικη πρόσκληση να προχωρήσουν σε διακανονισμό.
 
Το πλαίσιο για την είσοδο στην ελληνική αγορά και των αυστηρών κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, γνωστών και ως funds επιδιώκει να θεσπίσει η κυβέρνηση με τρία άρθρα του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή και θα ψηφιστεί μέχρι το βράδυ της Τρίτης.
 
Με τις διατάξεις αυτές, όπως αποκαλύπτει το Έθνος, επιδιώκεται η ταχύτερη διευθέτηση των κόκκινων δανείων που εκτιμώνται σε 107 δισ. ευρώ επί συνόλου 212 δισ., καθώς οι τράπεζες προκειμένου να καθαρίσουν τα προβληματικά χαρτοφυλάκιά τους θα μπορούν να τα διαθέτουν έναντι χαμηλότερης τιμής από την πραγματική τους αξία σε Εταιρίες Διαείρησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.
 
Προτάσεις
 
Οι τελευταίες, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θα μπορούν να κάνουν ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης στους δανειολήπτες σε σχέση με τ πιστωτικά ιδρύματα λόγω της διαφοράς της τιμής από την τιμή απόκτησης των κόκκινων δανείων.
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εταιρίες αυτές θα μπορούν ακόμα και να χορηγούν δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν εξαγοράσει με σκοπό αποκλειστικά την αναχρηματοδότηση του κόκκινου δανείου.
 
Τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας προτείνουν προς ψήφιση σειρά αυστηρών μέτρων και προϋποθέσεων για τη δράση των funds. Ενδεικτικό είναι ότι οι εταιρίες υποχρεωτικά θα κάνουν προτάσεις διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλων σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο νόμος Κατσέλη.
 
Νομιμοποιούνται βέβαια να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των απαιτήσεων. Επίσης οι ειδικές εταιρίες μπορούν να ζητούν από τις τράπεζες την άρση του τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών. Επιπλέον μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 εξαιρούνται από τις αγοραπωλησίες οι μη εξυπηρετούμενες καταναλωτικά δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, οι δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και οι πιστώσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με αριθμό εργαζομένων μέχρι 50 άτομα και κύκλο εργασιών ως 10 εκατ. ευρώ) και μεσαίες επιχειρήσεις (με απασχολούμενους που δεν ξεπερνούν τα 250 άτομα και κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Δημοσίου. Για αυτές τις κατηγορίες θα θεσπιστεί κατάλληλο εφαρμοστικό πλαίσιο.
 
Η νέα αγορά θα εποπτεύεται από την ΤτΕ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι τράπεζες θα μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων στις ΕΔΑΜΕΔ. Επίσης οι τράπεζες θα μπορούν να πωλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ΕΜΑΜΕΔ, όπως οι τελευταίες έχουν τη δυνατότητα να τα μεταπωλούν σε τράπεζες και άλλες παρόμοιες με εκείνες εταιρίες.
 
Με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης, λειτουργίας και δραστηριοποίησης των ΕΔΑΜΕΔ και ΕΜΑΜΕΔ. Θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, υποκαταστήματα στη χώρα μας, να λαμβάνουν ειδική άδεια από την ΤτΕ και να υποβάλλουν σωρεία δικαιολογητικών, ακόμη και στοιχεία των μετόχων και συμβούλων προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.
 
Για τη λήψη της σχετικής άδειας, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των άμεσων ή/και έμμεσων μετόχων, της ταυτότητας των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές συμμετοχές και της ταυτότητας μετόχων με συμμετοχή 10% ή περισσότερη έκαστου, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εν λόγω εταιρειών και να περιορίζεται ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συμπεριλαμβάνεται ακόμα η πιστοποίηση της ταυτότητας των συμβούλων της εταιρείας.
 
Με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, για τη χορήγηση της άδειας κατατίθεται στην ΤτΕ εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και μέθοδοι που θα εφαρμόζονται κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ειδική μνεία πρέπει να προβλέπεται για δανειολήπτες που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη).
 
Για λόγους δημοσιότητας και διαφάνειας, η ΤτΕ διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της πλήρως ενημερωμένο κατάλογο με όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες.
 
Αναστολή της χορηγηθείσας άδειας αποφασίζει η ΤτΕ σε περίπτωση παράβασης είτε του τιθέμενου ρυθμιστικού πλαισίου, των Πράξεων της ΤτΕ ή των όρων της σύμβασης μεταβίβασης ή διαχείρισης δανειακών απαιτήσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας, η ΤτΕ δύναται να προβεί στην ανάκληση της σχετικής άδειας. Η ανάκληση δύναται να επισπευτεί και στις περιπτώσεις όπου ότι η εταιρεία εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο ή υπέβαλε, γνωστοποίησε ή άλλως δημοσιοποίησε με οποιοδήποτε τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα. Επίσης προβλέπεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας, αν διαπιστώνεται ότι η εταιρεία χρησιμοποιείται ως μέσο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή αν τα έσοδά της χρησιμοποιούνται για την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου