Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

69 προσλήψεις με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας σε δήμους της χώρας


Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκαν 69 προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες με συμβάσεις ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας σε δήμους της χώρας, οι οποίες θα γίνουν με την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τριών συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Χαλκηδόνος, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η σύναψη εξήντα έξι συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Ειδικότερα εγκρίνονται 18 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Κοζάνης, 16 προσλήψεις στον ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, 24 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Κατερίνης και 8 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου