Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ή ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                     

 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Ναύπακτος 20/07/2016

Αριθ.Πρωτ:360ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                    ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ  Ή ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                               

ΔΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΟ Σύνδεσμος Δ/σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νιας, δύναται να προβεί στην απευθείας  αγορά οικοπέδου ή αγροτεμαχίου  για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου.

Το προσφερόμενο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο  θα πρέπει να είναι πάνω από 3,5 στρέμματα  και να βρίσκεται κοντά στη πόλη της  Ναυπάκτου  κοντά σε κεντρικούς οδικούς άξονες,

Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, δηλαδή μέχρι την 1/08/2016, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες και έντυπα,
  σύμφωνα με την αριθ. 51/2016 αποφ. Δ.Σ του Συνδέσμου,θα παρέχονται από τα Γραφεία του Συνδέσμου, Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2634361213  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

                                                                                                      Ο Πρόεδρος                                                                                             ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                     
 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Λ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
Ναύπακτος  20-07-2016

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ναυπακτίας και ειδικότερα στην πόλη της Ναυπάκτου,oΣύνδεσμος προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να βρεθεί και να αγοραστεί η κατάλληλη έκταση.
Ο τρόπος που αποφασίστηκε  για την αγορά ακινήτου, σύμφωνα με την αριθ. 51/2016 αποφ. Δ.Σ του Συνδέσμουείναι με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3463και το άρθρο 191 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,και μέσα σε αυτό πλαίσιο δημοσιοποιήθηκε η αριθ.πρωτ. 360/20-07-2016 Ανακοίνωση με σκοπό την έρευνα της τοπικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κατάλληλων και πρόσφορων ακινήτων.
Για το σχεδιασμό, την οργάνωση,τη βέλτιστη χωροθέτηση,αλλά και γενικότερα την επιτυχημένη λειτουργία του Πράσινου Σημείου, απαιτείται να προηγηθεί διεξοδική διερεύνηση,ώστε να επιλεγεί το ακίνητο που θα τηρεί σε μεγαλύτερο ποσοστό τις προδιαγραφές που απαιτούνται.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί σημαντικοί παράγοντες  που θα ληφθούν υπόψηγια την επιλογή κατάλληλου οικοπέδου-αγροτεμαχίου καθώς και για την δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου μεγάλης κλίμακας :
1) Έκταση  εύκολα προσβάσιμη στους δημότες,πλησίον της πόλης της Ναυπάκτου και σε οδικούς άξονες (Εικ. 1).Οι υποδομές που απαιτούνται για την κατασκευή σταθερών ΠΣ περιλαμβάνουν οριοθέτηση και διαμόρφωση του χώρου, κτιριακές εγκαταστάσεις, εσωτερική οδοποιία και δίκτυα. Απαραίτητο είναι να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς των υλικών εκτός ΠΣ (Εικ. 2). Επίσης να ληφθείυπόψη η χωροταξία στην εξυπηρετούμενη περιοχή. Η πυκνότητα δόμησης καθορίζει τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και κατά συνέπεια τις εισερχόμενες ποσότητες, καθώς η μέγιστη απόσταση που θα πρέπει να διανύσει ο χρήστης είναι περιορισμένη.
2) Οι χρήσεις γης στην εξυπηρετούμενη περιοχή. Τα Πράσινα Σημεία κατασκευάζονται συνήθως εκτός αστικού ιστού και δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στους οικείους χωροταξικούς και πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Η χωροθέτησή τους δύναται να γίνει ως «εγκατάσταση αποθήκευσης», σύμφωνα με το ΠΔ 23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» και τον Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη».Στην παρούσα φάση, λόγω ασαφειών/παραλείψεων στο θεσμικό πλαίσιο, αναμένεται από το αρμόδιο υπουργείο έκδοση νέας διάταξης για τη χωροταξία, η οποία θα περιλαμβάνει ως χρήση τα Πράσινα Σημεία και τροποποίηση της Υ.Α. 1958/2012, ώστε να συμπεριληφθούν τα ΠΣ ως διακριτική δραστηριότητα.
3)Απαιτείται έκταση  πάνω από 3,5 στρέμματα και η επιφάνειά της να είναι  όσο το δυνατόν πιο επίπεδη.Συνήθως η ακτίνα εξυπηρέτησης των σταθερών ΠΣ κυμαίνεται από 3 έως 8 χλμ και στις αραιοκατοικημένες περιοχές έως 11 χλμ.
4)Έκταση άρτια και οικοδομήσιμη, με ευκολία σύνδεσης στα δίκτυα ρεύματος και νερού.Οι υποδομές και εξοπλισμός που προβλέπεται για σταθερά ΠΣ ενδεικτικά είναι (Εικ. 3) :
Βασικές υποδομές : α) Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης πλατείας, β) Έργα πρόσβασης (κόμβος εισόδου) και εσωτερικής οδοποιίας, γ) Έργα περίφραξης και εισόδου (πύλη), δ) Κτιριακές εγκαταστάσεις, ε) Κατ’ επιλογή υπόστεγα ή άλλα υποστηρικτικά έργα, στ) Δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, ζ) Έργα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας, η) Χώροι στάθμευσης για Ι.Χ. και φορτηγά.                                                                  
Διευκόλυνση πρόσβασης / χρήσης : α) Ράμπες πρόσβασης για ΑΜΕΑ, β) Θέσεις προσωρινής στάθμευσης Ι.Χ. χρηστών.
Αισθητική : Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου / φυτεύσεις.
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται (είτε διακριτά είτε σε ένα κτίριο):
• χώρος ελέγχου και καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων και υλικών
• χώροι γραφείων
• χώροι συγκέντρωσης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση
• χώρος πώλησης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση (προαιρετικά)
• αίθουσα εκπαίδευσης (προαιρετικά).
Εξοπλισμός : α) Κάδοι (μεταλλικοί , πλαστικοί, πλέγματος), β) Container (ανοικτά ή κλειστά, με ή χωρίς συμπίεση), γ) Περιέκτες για έλαιαδ) Οχήματα μεταφοράς container, στ) Ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα ή επιδαπέδιος ζυγός), ε) Τεμαχιστής για πράσινα και ογκώδη (προαιρετικά).
5)Δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς ακινήτου από πρόγραμμα.
6) Οχρόνος ολοκλήρωσης της  αγοράς του ακινήτουνα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος.
Πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα Πράσινα Σημεία δίνεται με το οδηγό για το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση                                                        www.eperaa.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Συνδέσμου, Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2634361213.Αρμόδιοι  κ. Πετσίνης Αθανάσιος  και κ.Τσαρούχης Αριστοτέλης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου